எமது நன்கொடயாள்ர்கள்:


Lions-Club Stuttgart-Neckar
 

Kreissparkasse Reutlingen